Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo Dục Đào Tạo

Ngày đăng: (15/05/2013)

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận hoạt động và chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận hoạt động  và chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

2.1. Nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ:

 1. Giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các mặt công tác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn quận theo phạm vi được phân cấp.

 2. Căn cứ quy hoạch tổng thể của quận và phương hướng phát triển ngành giáo dục và đào tạo của thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận quy hoạch ngành trên địa bàn, đồng thời giúp Ủy ban nhân dân quận cụ thể hóa chương trình, mục tiêu, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch - kế hoạch của ngành được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

·     Các nhiệm vụ cụ thể

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về giáo dục và đào tạo tại địa phương. Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo giao sau khi Sở đã thống nhất với Ủy ban nhân dân quận.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quy định, quy chế về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác chuyên môn khác của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân quận cho các đơn vị cơ sở. Thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, công chức, viên chức ở các trường về các mặt: xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thuyên chuyển, điều động, tham mưu Ủy ban nhân dân quận về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chuyên môn và thực hiện chế độ chính sách, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn, phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, đúc kết kinh nghiệm và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục để thực hiện tốt mục đích đào tạo.

- Phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cơ quan.

2.2. Quyền hạn

Phòng Giáo dục và Đào tạo có quyền hạn sau:

1.   Trưởng phòng được ký tên và đóng dấu trên các văn bản chính thức thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và các văn bản giao dịch, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

2.   Được giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy ban nhân dân quận  phân công.

3.   Được triệu tập các cuộc họp với đại diện các phường, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc phòng quản lý.

4.   Được tham dự cuộc họp ở các ngành, các cấp có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý.

5.   Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của Ủy ban nhân dân quận giao vào đầu năm học, ký quyết định điều động, thuyên chuyển giáo viên, công chức, viên chức giữa các trường và các đơn vị thuộc phòng theo phân cấp sau khi có sự thỏa thuận của phòng Nội vụ, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của đơn vị.

6.   Căn cứ định mức biên chế theo từng thời kỳ được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, tiếp nhận giáo viên từ Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung về.

7.   Tham mưu với Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận về nhân sự Ban giám hiệu, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc vào đầu năm học.

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2, Điều 3 nêu trên, phòng Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban nhân dân quận ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.